План роботи спільноти класних керівників

на 2021 – 2022 н.р.

Спільнота класних керівників працює над реалізацією проблеми: « Особистісно орієнтоване навчання і виховання як ефективний засіб гуманізації школи» .

Теми, над якими працюють класні керівники: « Формування екологічної культури особистості, гармонії її відносин з природою», « духовний розвиток школярів у навчально – виховній роботі з класом»,

« стимулювання здорового способу життя, як основа виховного розвитку»,

« ціннісне ставлення до природи», « дбайливе ставлення до природи в традиціях українського народу» та інші.

Головне завдання спільноти вирішення першочерго­вих завдань навчання, виховання дітей у сучасних вимогах, створення умов для розвитку особистості учня з урахуванням рівня організації навчально- виховного процесу спрямовувалося на:

* підвищення науково-методичного рівня класних керівників, шляхом вивчення та впровадження новітніх методик і прийомів з питань психології та педагогіки;

* координацію планування, організацію та педагогічний аналіз виховних заходів;

* формування і розвиток творчої особистості з урахуванням їхніх інди­відуальних особливостей;

* формування високої громадянської активності та національної свідомості.

Проведено 5 засідань . Робота методичного об’єднання була направлена на реалізацію теми та мети виховної роботи. Велику увагу надано роботі з молодими класними керівниками (Бондар О. О.). з метою надання методичної допомоги молодим спеціалістам розглядалося питання щодо моделювання виховної системи класу з урахуванням сучасних надбань психології (майстер клас Шадурська М. І., Мацібора А. І.). Планування виховної роботи велося за результатами діагностування класних керівників та учнів, обговорювалися проблеми психології виховного процесу («круглий стіл» Думанська С. П.). Важливе місце у педагогіці сучасності займає екологічне виховання, цьому питанню було присвячено одне із засідань ШМО, на якому Мацібора А. І. поділилася із колегами ШМО власною системою виховання. На високому рівні ведеться робота по забезпеченню знань з безпеки життєдіяльності: відповідні заходи є необхідними у плануванні виховної роботи і класні керівники приділяють цьому особливу увагу. На всіх засіданнях МО обговорювалися звіти про засідання районних семінарів-практикумів, творчих груп і майстер класів.

На засіданнях методичного об'єднання здійснюється обговорення виховних моделей класних керівників, відбувається обмін досвідом, уза­гальнюється передовий педагогічний досвід. Головна увага приділяється національно-патріотичному вихованню, формуванню в учнів громадянської та правової свідомості, почуття власної гідності, правових норм, етичних смаків, духовного багатства.

Важлива складова сучасної моделі педагогіки – екологічне виховання. В рамках ціннісного ставлення до природи при школі створено екологічний театр «Жайвір» (керівник Мацібора А. І.), діють проекти «Екологічна стежка», «Музей кімнатних квітів». Вже традиційними стали акції «Зелене довкілля», «Алея випускників», «Посади дерево біля школи», волонтери прибирають територію школи, парку, берег Південного Бугу.

Класними керівниками і класоводами проводяться відкриті класні години на різну тематику. Учнівські колективи беруть активну участь у загальношкільних колективних заходах. Це День знань, Свято осені,

Новорічний калейдоскоп, Свято зустрічі птахів, 8 Березня, Вечір зустрічі з випускниками минулих років, Свято матері, Різдвяні свята, Свято останнього дзвоника.

Було проведено понад 20 відкритих виховних заходів, систематично проводяться класні години. Були започатковані нові форми роботи : батьківські збори-свято: « Ми з матусею разом» ,« Рідний край, де ми живемо, Україною зовемо».

Аналіз роботи м/о класних керівників за минулий рік показав, що підвищився методологічний рівень проведення виховних годин та позакласних заходів. Багато класних керівників оволоділи новими більш досконалими методами та прийомами виховання, досвідом кращих педагогів. Не залишилися поза увагою класних керівників різні форми проведення виховних годин - рольові ігри («Галерея кімнатних рослин», «Азбуку міста завчи до ладу, щоб не потрапити раптом в біду!», «Свято врожаю» ), КВК («Усе про друзів наших - птахів»), години спілкування, анкетування.

Класні керівники приділяють велику увагу формуванню особистості з глибоким відчуттям своїх коренів, роду, родини, народу, постійно спираються на досвід етнопедагогіки, традицій родинного виховання, постійно підтримують тісний зв’язок з батьками, відвідують родини своїх учнів, спостерігають за умовами життя, залучають батьків до проведення позакласних заходів, шкільного життя дітей. Велику допомогу батьки надають в організації ремонту класних кімнат, школи.

Свою роботу класні керівники будують на рівні вимог сучасної педагогіки, використовуючи педагогічну спадщину В. О. Сухомлинського та А. С. Макаренка, досвід педагогів - гуманістів американської школи Ф. Штайнера ( співпраця та співтворчість учнів, учителів та батьків).

Класні керівники методичного об'єднання спрямовували свою діяльність не тільки на виконання планів роботи, але й зуміли створити атмосферу творчої співпраці, взаємодопомоги, взаємообміну. Дуже цінною у методичній роботі є орієнтація вчителів на творчість, на організацію творчої роботи, на пошук більш прийнятних педагогічних технологій.

На засіданні м/о приділялася велика увага профілактиці правопорушень та шкідливих звичок серед учнів, роботі з батьками, індивідуальним підходам до розвитку індивідуальних здібностей учнів, ідеям етнопедагогіки та розвитку учнівського самоврядування — шкільному парламенту. Були проведенні демократичні вибори Президента школи шляхом таємного голосування учнів. Завдяки роботі шкільного парламенту зросла ініціативність та громадянська активність учнів.

У школі діє своєрідна система профілактичної роботи (первинна профілактика):

контроль за відвідуванням учнями школи (ведеться класними керівниками в класному журналі, щоденники відвідування у кожному класі (5-11кл.);

розроблено правила учнів, які вивчаються на годинах класного керівника;

проводяться в класах цикли бесід на правову тематику.

Вторинна профілактика:

у школі створено раду профілактики, яка стежить за дотриманням правил поведінки й правопорядку учнями в урочний час; на розгляд ради виносяться питання, пов'язані із цими проблемами; рада готує питання на робочі лінійки;

учнів школи охоплено заняттями в шкільних гуртках : танцювальному; спортивній секції;

учнів у класах охоплено постійними й тимчасовими дорученнями;

з учнями ведеться постійна індивідуальна робота (класними керівниками).

Протирецидивна профілактика ведеться з учнями, які стоять на внутрішкільному обліку та на обліку в інспекції в справах неповнолітніх, за кожним із них закріплено громадського вихователя (класного керівника або вчителя, який має особливий вплив на дитину).

Найбільш поширеними формами в роботі класних керівників із правового всеобучу є бесіди, виховні години з вивчення правил для учнів, сюжетно-рольові ігри (для учнів молодшого віку), вікторини (старший шкільний вік), обговорення газетних статей, проведення диспуту «Шкідливі звички чи життя для свого задоволення», проведення днів медичної інформації «За здоровий спосіб життя».

З метою профілактичної роботи в школі діє система проведення й організації дозвілля школярів, постійно проводяться різноманітні заходи. Питання правового виховання виносились на засідання методоб'єднання класних керівників «Важкі» діти і робота з ними», практикум «Складання психолого-педагогічної характеристики на учня з неадекватною по­ведінкою», «Індивідуально-психологічні особливості важковиховуваних підлітків», «Умови, що забезпечують подолання важковиховуваності учнів». На методоб'єднаннях класних керівників голова м/ о робить огляд літератури, журналів, газетних статей, у яких висвітлюються відповідні питання.

Важливе місце в системі правової освіти школи має робота з батьками. Питання із правової тематики і, зокрема, «Профілактика шкідливих звичок школярів у сім'ї», «Сімейні свята без спиртного — кара чи реальність» тощо виносились на розгляд батьківських класних зборів. Обговорювались питання засвоєння моральних цінностей та ідеалів, норм взаємин між людьми.

Батьки в класних колективах постійно аналізують стан поведінки учнів. Порушення поведінки обговорюються на засіданнях батьківських комітетів, зборах тощо. Батьки беруть участь і в організації дозвілля дітей: проводяться батьківсько-учнівські свята, походи, батьки часто допомагають в організації поїздок до міста Вінниці та Умані.

У шкільній бібліотеці є каталог літератури з питань правової освіти для учнів і батьків, діє постійна виставка, є добірка літератури на правову тематику, якою користуються батьки, учителі, учні. Система правовиховної роботи, яка склалась у школі, дає змогу зробити висновок, що певних результатів у правовому вихованні школярів досягнуто. Жоден учень школи не стоїть на обліку в ICH. Уся ця робота сприяє розширенню правових знань учнів, формує вміння застосовувати правові знання в повсякденному житті.

В цьому навчальному році члени методичного об'єднання класних керівників всю свою роботу по вихованню підростаючого покоління спрямують на:

- формування в учнів патріотизму, високої громадянської активності, відчуття причетності до історії країни, її минулого, сучасного та майбутнього;

- формування моральної самосвідомості;

- формування культури поведінки;

- формування екологічного мислення;

- формування відповідальності за свої вчинки та вибір подальшого життєвого шляху;

- на попередження, подолання відхилень у поведінці школярів і запобігання розвитку різних форм їхньої асоціальної, аморальної поведінки.

Члени методичного об'єднання класних керівників будуть приділяти більше уваги проблемі бездоглядності дітей, роботі з батьками.

Члени методичного об'єднання в цьому році продовжують працювати над проблемою:

«Особистісно орієнтоване навчання і виховання як ефективний засіб гуманізації школи ».

Кiлькiсть переглядiв: 498

Коментарi