Методичний кабінет :

- Створює умови для самостійної індивідуальної роботи педагогічних працівників школи шляхом забезпечення їх необхідною науково – методичною літературою;

- Організовує консультації з питань психології, педагогіки, фахової підготовки, методики викладання предметів;

- Займається організацією та періодично проводить виставки методичної літератури, забезпечує працівників необхідною інформацією;

- Бере участь в організації та проведенні педагогічних заходів , педагогічних читань, виставок, творчих звітів, науково – практичних семінарів, конференцій;

- Організовує наставництво, стажування молодих вчителів;

- Сприяє участі педагогічних працівників у науково – методичній та експериментальній роботі;

- Сприяє впровадженню в практику вчителів досягнення сучасної науки та освітніх технологій

- Здійснює оцінювання фахового рівня вчителів;

- Бере участь в атестації вчителів;

- Здійснює координацію діяльності з рай методкабінетом.

Завдання шкільного

методичного кабінету

- Підвищувати рівень майстерності вчителів , мотивації вчителів та учнів до самоосвіти, самоаналізу, самоконтролю, самовдосконалення;

- Забезпечувати випереджувальне науково – методичне інформування членів педагогічного колективу та учнів;

- Проводити аналіз професійних знань, умінь вчителів, у зв’язку із змінами у завданні та змісті освіти в Україні;

- Координувати колективні форми і методи роботи та самоаналізу з метою підвищення педагогічної майстерності вчителів;

- Розробляти систему заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу вчителів, впровадження досягнень передового педагогічного досвіду, інновацій та забезпечити їх практичну реалізацію.

Основні функції методичного

кабінету

- Участь в атестації вчителів;

- Впровадження вчителів;

- Координація діяльності роботою з рай методичним кабінетом;

- Консультування вчителів;

- Науково – методичне інформування вчителів;

- Вивчення і аналіз практичної освіти;

- Вивчення професійного рівня вчителів і творчих здібностей учнів;

- Стажування молодих вчителів;

- Масові заходи з вчителями та учнями.

Склад методичної ради

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів с. Казавчин

Кузнєцова Н.В. – голова ради , заступник директора з НВР

Шадурська М.І. – заступник голови, вчитель – методист , вчитель української мови та літератури .

Сарданова Л.М. – секретар ради , педагог - організатор школи.

Думанська С.П. – член ради, голова ШМО вчителів гуманітарного циклу.

Мацібора А.І. – член ради , голова ШМО вчителів природничо – математичного циклу

Безносюк А.М. – член ради , голова ШМО вчителів початкових класів.

Лукіянчук В.А. – член ради , голова ШМО класних керівників.

Красовська І.С. – член ради, практичний психолог

Лукіянчук Л.В. – член ради , бібліотекар школи.

Науково-методична проблема школи:

« Особистісно орієнтоване навчання та виховання як ефективний засіб гуманізації школи»

Основні завдання методичної ради на 2016/2017 н. р. :

 • Забезпечити впровадження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти.
 • Створити належні умови для адаптації до навчання в основній школі учням 5-го класу.
 • Продовжувати вивчати та застосовувати активні форми і методи навчання .
 • Створити умови для особистісно орієнтованої системи неперервної освіти, метою якої є надання педагогам широких можливостей для оновлення, поглиблення, удосконалення професійної компетентності.
 • Створити систему науково-методичного супроводу педагогічних інновацій.
 • Забезпечувати психолого-педагогічні умови для формування компетентної особистості.
 • Забезпечити якісну підготовку та проведення ЗНО та ДПА.
 • Забезпечити умови для індивідуального розвитку учнів, стимулювати їх інтелектуальну та соціальну активність, мотивувати їх навчальну діяльність.
 • Забезпечити зростання фахової підготовки вчителів, вивчення та запровадження передового педагогічного досвіду, опанування педагогами інноваційних методик навчання та виховання.
 • Продовжувати впроваджувати новітні технології навчання, долучаючи учнів до джерел інформації через мережу Інтернет.
 • Чітко спланувати роботу з обдарованими дітьми.
 • Працювати над підвищенням рівня якості знань учнів.
 • Підвищувати якість підготовки учнів до олімпіад з математики, інформатики, фізики ,історії географії, хімії.
 • Активніше залучати учнів до участі в інтелектуальних конкурсах.
 • Продумувати науково-теоретичні питання для обговорення на засіданнях стосовно реалізації науково-методичних проблем.
 • Активізувати роботу щодо залучення учнів і педагогів до проведення науково-дослідницької роботи, удосконалення навичок дослідницької роботи.

1. Організаційні заходи:

1.1. Здійснювати загальне керівництво методичною роботою (розгляд планів, програм, проектів усіх підрозділів методичної роботи, їх затвердження).

1.2. Координувати діяльність методичних підрозділів школи.

1.3. Сприяти пошуку та використанню в навчально-виховному процесі сучасних форм, методів і прийомів навчання й виховання.

1.4. Проводити інструктування та консультування педагогів з питань виконання нормативно-правових документів, організації навчально-виховного процесу, інноваційної діяльності, дослідницької роботи, професійного вдосконалення.

1.5.Організовувати самоосвітню роботу педагогів.

1.6. Стимулювати ініціативу педагогічного колективу до науково-дослідної та іншої творчої діяльності, спрямованої на вдосконалення, оновлення й розвиток навчально-виховного процесу в закладі та роботі педагога.

1.7. Здійснювати контроль за процесом та результатами досліджень, проектів, здійснюваних у НВК.

1.8. Здійснювати вивчення, узагальнення та поширення перспективного досвіду педагогів закладу, впровадження його у практику роботи педколективу.

1.9.Створювати умови для використання в роботі педагогів діагностичних методик і моніторингових програм з прогнозування, узагальнення та оцінки результатів педагогічної діяльності.

2. Робота над проблемним питанням:

2.1.Продовжити роботу з реалізації методичної проблеми НВК «Особистісно орієнтоване навчання та виховання як ефективний засіб гуманізації школи»

2.2.Дібрати та систематизувати теоретичний та практичний матеріал для проведення педагогічних рад.

2.3. Провести декаду педагогічної майстерності на тему «Шляхи впровадження особистісно-орієнтованих технологій у навчально-виховний процес».

2.4.Організувати роботу методичних об’єднань з практичного втілення проблемної теми .

2.5.Аналіз роботи педагогічного колективу над проблемною методичною темою провести у формі науково-практичної конференції.

3.Провести індивідуальні та групові консультації:

 • Про ведення класних журналів та у 1-11 класах
 • Про ведення класних щоденників
 • Про дотримання техніки безпеки всіма учасниками НВП
 • Про підготовку учнів до участі у конкурсі-захисті наукових робіт
 • Про підготовку та проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
 • Консультації з учителями, що атестуються. Складання планів атестації
 • Роль класного керівника в згуртуванні учнівського колективу. Індивідуальна робота з учнями
 • Підготовка до незалежного тестування учнів 11 класу
 • Складання психолого-педагогічної характеристики
 • Виписка документів про освіту

4. Робота по вивченню, узагальненню та поширенню передового педагогічного досвіду

4.1. На методичних оперативках інформувати педагогів про досягнення психолого-педагогічної науки, кращий педагогічний досвід педагогічних працівників закладу, району, області, країни.

4.2.Знайомити вчителів з матеріалами передового педагогічного досвіду, розміщених в педагогічних та методичних виданнях (2 рази на семестр).

4.3.Вивчити та узагальнити досвіди роботи вчителів.

4.4. Поповнювати картотеку ППД закладу, методичної літератури (педагогічні та фахові газети, журнали, література навчальних кабінетів);

4.5.Провести творчий звіт учителів, що атестуються «Перлини педагогічної майстерності».

4.6.Стимулювати вчителів до презентації власних методичних та фахових розробок, рекомендацій, авторських програм.

План засідань методичної ради

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів с. Казавчин

І засідання (вересень)

1. Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. Організація методичної роботи педколективу на 2016/2017 н.р. Обговорення і затвердження планів роботи ШМО на 2016/2017 н.р. ( заступник )

2. Розподіл обов’язків між членами методичної ради. ( директор )

3. Вивчення нормативних документів щодо організації навчально-виховного процесу у 2016/2017 н.р. ( члени методичної ради)

4. Підготовка учнів до участі в І та ІІ етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін (складання плану підготовки), контингент обдарованих дітей. (заступник)

5. Організація роботи Школи молодого вчителя. ( заступник)

6. Про єдині вимоги усного та писемного мовлення. ( Шадурська М.І.)

7. Організація проведення предметних тижнів (термін проведення).

( Сарданова Л.М)

8. Про організацію роботи над науково – методичною проблемою школи.

ІІ засідання (жовтень)

1. Робота з обдарованими дітьми. Звіт учителів про науково-дослідницьку роботу. ( Кузнєцова Н.В.)

2. Виконання Інструкції з ведення ділової документації в закладі, єдиний орфографічний режим. (Шадурська М.І )

3. Про участь педагогів у районному та Всеукраїнських конкурсах, інтернет конференціях та ін. ( Члени ради)

4. Про хід атестації, курсова перепідготовка вчителів. ( Кузнєцова Н.В.)

5. Участь випускників закладу у ЗНО – 2017 р. (Заступник)

6. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури. ( Психолог школи)

ІІІ засідання (листопад)

1. Аналіз стану відвідування та взаємовідвідування уроків, внесення необхідних корективів у цю роботу. ( Кузнєцова Н.В.)

2. Стан ведення шкільної документації. (Кузнєцова Н.В.)

4. Підготовка до проведення педради на тему "Фахова компетентність учителя як важлива умова при впровадженні нових Державних стандартів освіти у закладі". ( Закордонець О.П.)

3. Про реалізацію наставницьких планів з молодими спеціалістами.

5. Огляд новинок психолого-педагогічної літератури. ( Психолог школи)

ІV засідання (січень)

1. Виконання планів ШМО за І семестр, стан методичної роботи (Кузнєцова Н.В., керівники ШМО) ( Закордонець О.П.)

2. Стан курсової перепідготовки педагогічних кадрів за 2016 рік. (Кузнєцова Н.В.)

3. Аналіз участі учнів у ІІ етапі олімпіад з базових дисциплін, конкурсах, творчих робіт МАН. (Кузнєцова Н.В.)

4. Моніторинг навчальних досягнень учнів за І семестр, виконання навчальних програм за І семестр. ( Закордонець О.П.)

5. Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів. (Кузнєцова Н.В.)

6. Організація та проведення огляду конкурсу «Панорама творчих уроків». (Кузнєцова Н.В.)

7. Огляд новинок психолого-педагогічної літератури, підписка методичної літератури. . ( Психолог школи)

V засідання (березень)

1. Організація та проведення Тижня молодого педагога, стан роботи з молодими вчителями, (Кузнєцова Н.В.)

2. Узагальнення матеріалів щодо оцінювання системи і досвіду роботи педагогів, що атестуються. Стан самоосвіти вчителів. Організація та проведення тижня вивчення найкращого досвіду, накопиченого вчителями закладу. (Кузнєцова Н.В.)

3. Робота з обдарованими дітьми. Підсумки участі у предметних олімпіадах, конкурсах. ( Закордонець О.П.)

4. Вивчення нормативних документів щодо організованого закінчення 2016/2017 н.р. та проведення ДПА. (Кузнєцова Н.В.)

5. Проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів закладу.

( Закордонець О.П.)

6. Огляд новинок психолого-педагогічної літератури. ( Психолог школи)

7. Організація підготовки до проведення педагогічного консиліуму «Інноваційні технології та результативність їх впровадження. (Кузнєцова Н.В.)

VІ засідання (травень)

1. Експертна оцінка методичної роботи закладу за 2016/2017 н.р., шляхи реалізації педагогічної теми, планування методичної роботи на 2017/2018 н.р. Обмін документами та пропозиціями щодо складання плану роботи закладу та планування методичної роботи на наступний навчальний рік. ( Закордонець О.П.)

2. Стан виконання навчальних програм, моніторинг успішності за ІІ семестр, рік. ( Закордонець О.П.)

3. Підбиття підсумків підвищення кваліфікації педагогічних працівників за навчальний рік. ( Закордонець О.П.)

4. Результати адаптації учнів 1 і 5 класів до навчання. ( Психолог школи)

5. Обговорення робочого навчального плану на 2017/2018 н.р. (варіативна складова). (Кузнєцова Н.В.)

6. Аналіз проведення предметних тижнів. ( Сарданова Л.М.)

Протокол № 1

засідання методичної ради ЗШ І – ІІІ ст.. с. Казавчин

від__________________2016 р.

Присутні: члени ради: Кузнєцова Н.В., Шадурська М.І., Сарданова Л.М., Красовська І.С., Безносюк А.М., Мацібора А.І., Лукіянчук В.А., Думанська С.П., ЛукіянчукЛ.В.

Порядок денний

1. Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. Організація методичної роботи педколективу на 2016/2017 н.р. Обговорення і затвердження планів роботи ШМО на 2016/2017 н.р. ( заступник )

2. Розподіл обов’язків між членами методичної ради. ( директор )

3. Вивчення нормативних документів щодо організації навчально-виховного процесу у 2016/2017 н.р. ( члени методичної ради)

4. Підготовка учнів до участі в І та ІІ етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін (складання плану підготовки), контингент обдарованих дітей. (заступник)

5. Організація роботи Школи молодого вчителя. ( заступник)

6. Про єдині вимоги усного та писемного мовлення. ( Шадурська М.І.)

7. Організація проведення предметних тижнів (термін проведення).

( Сарданова Л.М)

8. Про організацію роботи над науково – методичною проблемою школи.

Вирішили :

1.Методичну роботу за минулий навчальний рік вважати задовільною.

2. Затвердити план роботи методичної ради та планів роботи ШМО.

3. Розподілили обов’язки між членами ради ( додається)

4. Вчителів, стаж роботи до 3 – х років немає.

5. Готувати учнів до участі в І та ІІ етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін , контингент обдарованих дітей, брати участь у різних конкурсах.

Вчителі – предметними

6. Дотримуватись єдиних вимог усного та писемного мовлення.

Колектив школи

7. Скласти план проведення предметних тижнів. ( Сарданова Л.М.)

Голова ради Н.Кузнєцова

Секретар Л. Сарданова

Протокол № 2

засідання методичної ради ЗШ І – ІІІ ст.. с. Казавчин

від__________________2016 р.

Присутні: директор Закордонець О.П. , члени ради: Кузнєцова Н.В., Шадурська М.І., Сарданова Л.М., Красовська І.С., Безносюк А.М., Мацібора А.І., Лукіянчук В.А., Думанська С.П., ЛукіянчукЛ.В.

Порядок денний

1. Робота з обдарованими дітьми. Звіт учителів про науково-дослідницьку роботу. ( Кузнєцова Н.В.)

2. Виконання Інструкції з ведення ділової документації в закладі, єдиний орфографічний режим. (Шадурська М.І )

3. Про участь педагогів у районному та Всеукраїнських конкурсах, інтернет -конференціях та ін. ( Члени ради)

4. Про хід атестації, курсова перепідготовка вчителів. ( Кузнєцова Н.В.)

5. Участь випускників закладу у ЗНО – 2017 р. (Заступник)

6. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури. ( Психолог школи)

Вирішили :

1.Посилити роботу з обдарованими дітьми. Готувати учнів з базових дисциплін до районних олімпіад. (Жовтень – грудень 2016 р)

2. Виконувати інструкції з ведення ділової документації в закладі, дотримуватися єдиного орфографічного режиму. (постійно)

3. Брати участь у районних та Всеукраїнських конкурсах, інтернет - конференціях та ін. ( постійно)

4. Курсову перепідготовку проходити згідно графіка, у вчителів, що атестуються члени методичних обєднань будуть відвувати уроки та виховні заходи. (листопад – березень 2017 р.)

5. Організувати участь випускників закладу у ЗНО – 2017 р. (грудень- лютий 2017р.

6. Постійно знайомитися з нормативними документами та , новинками психолого-педагогічної літератури ( постійно)

Голова ради Н.Кузнєцова

Секретар Л. Сарданова

Протокол № 3

засідання методичної ради ЗШ І – ІІІ ст.. с. Казавчин

від__________________2016 р.

Присутні: директор Закордонець О.П. , члени ради: Кузнєцова Н.В., Шадурська М.І., Сарданова Л.М., Красовська І.С., Безносюк А.М., Мацібора А.І., Лукіянчук В.А., Думанська С.П., ЛукіянчукЛ.В.

Порядок денний

1. Аналіз стану відвідування та взаємовідвідування уроків, внесення необхідних корективів у цю роботу. ( Кузнєцова Н.В.)

2. Стан ведення шкільної документації. (Кузнєцова Н.В.)

3. Підготовка до проведення педради на тему "Фахова компетентність учителя як важлива умова при впровадженні нових Державних стандартів освіти у закладі". ( Закордонець О.П.)

4. Про реалізацію наставницьких планів з молодими спеціалістами.

5. Огляд новинок психолого-педагогічної літератури. ( Психолог школи)

Вирішили:

1.Більше відвідувати уроків у вчителів, які атестуються. Покращити взаємовідвідування уроків. ( грудень – квітень 2017 р.)

2. Покращити стан ведення шкільної документації . ( до 30 листопада 2017р)

3. Створити творчу групу по підготовці до педради. ( грудень 2017 р.)

4. Допомагати Шкарабак Т.М., Бондарю О.О. у питаннях , які у них виникають під час навчально – виховного процесу ( постійно)

5. Постійно знайомитися з новинками методичної та психолого – педагогічної літератури. ( постійно)

Голова ради Н.Кузнєцова

Секретар Л. Сарданова

Протокол № 4

засідання методичної ради ЗШ І – ІІІ ст.. с. Казавчин

від__________________2017 р.

Присутні: директор Закордонець О.П. , члени ради: Кузнєцова Н.В., Шадурська М.І., Сарданова Л.М., Красовська І.С., Безносюк А.М., Мацібора А.І., Лукіянчук В.А., Думанська С.П., ЛукіянчукЛ.В.

Порядок денний

1. Виконання планів ШМО за І семестр, стан методичної роботи (Кузнєцова Н.В., керівники ШМО) ( Закордонець О.П.)

2. Стан курсової перепідготовки педагогічних кадрів за 2016 рік. (Кузнєцова Н.В.)

3. Аналіз участі учнів у ІІ етапі олімпіад з базових дисциплін, конкурсах, творчих робіт МАН. (Кузнєцова Н.В.)

4. Моніторинг навчальних досягнень учнів за І семестр, виконання навчальних програм за І семестр. ( Закордонець О.П.)

6. Організація та проведення огляду конкурсу «Панорама творчих уроків». (Кузнєцова Н.В.)

7. Огляд новинок психолого-педагогічної літератури, підписка методичної літератури. (Лукіянчук Л.В)

Вирішили:

1. Покращити виконання планів ШМО . (До травня 2017 р.)

2. Методична робота задовільна.

3. Замовити курси на 2017 р. (січень – лютий 2017 р.)

4. Проводити відкриті уроки для батьків та вчителів. ( до кінця навчального року)

5. Постійно знайомитися з новинками методичної та психолого – педагогічної літератури. ( постійно)

Голова ради Н.Кузнєцова

Секретар Л. Сарданова

Протокол № 5

засідання методичної ради ЗШ І – ІІІ ст.. с. Казавчин

від__________________2017 р.

Присутні: члени ради: Кузнєцова Н.В., Шадурська М.І., Сарданова Л.М., Красовська І.С., Безносюк А.М., Мацібора А.І., Лук’янчук В.А., ЛукіянчукЛ.В.

Відсутні : Думанська С.П.( лікарняний)

Порядок денний

1. Організація та проведення Тижня молодого педагога, стан роботи з молодими вчителями, (Кузнєцова Н.В.)

2. Узагальнення матеріалів щодо оцінювання системи і досвіду роботи педагогів, що атестуються. Стан самоосвіти вчителів. Організація та проведення тижня вивчення найкращого досвіду, накопиченого вчителями закладу. (Кузнєцова Н.В.)

3. Робота з обдарованими дітьми. Підсумки участі у предметних олімпіадах, конкурсах. ( Закордонець О.П.)

4. Вивчення нормативних документів щодо організованого закінчення 2016/2017 н.р. та проведення ДПА. (Кузнєцова Н.В.)

5. Проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів закладу.

( Закордонець О.П.)

6. Огляд новинок психолого-педагогічної літератури. ( Психолог школи)

7. Організація підготовки до проведення педагогічного консиліуму «Інноваційні технології та результативність їх впровадження. (Кузнєцова Н.В.)

СЛУХАЛИ :

1.По – першому питанню заступника Кузнєцову Н.В., яка повідомила присутніх про те, що молодих вчителів до трьох років у школі немає, є вчитель Бондар О.О. стаж роботи 4 роки, який в деяких питаннях потребує допомоги.

Вирішили:

Допомагати вчителю (стаж роботи до 5 років) Бондарю О.О. в проведенні тематичних тижнів та ін. ( до кінця навчального року)

2.По – другому питанню слухали Кузнєцову Н.В., про узагальнення матеріалів щодо оцінювання системи і досвіду роботи педагогів, що атестуються. Стан самоосвіти вчителів. Організація та проведення тижня вивчення найкращого досвіду, накопиченого вчителями школи

Вирішили:

Покращити стан самоосвіти вчителів щодо використання ІКТ в навчально – виховному процесі. ( до кінця навчального року)

3. По – третьому питанню слухали директора школи про робота з обдарованими дітьми. Підсумки участі у предметних олімпіадах, конкурсах.

Вирішили:

Покращити роботу з обдарованими дітьми. (до кінця навчального року)

4. По – четвертому питанню слухали Кузнєцову Н.В. про вивчення нормативних документів щодо організованого закінчення 2016/2017 н.р. та проведення ДПА та ЗНО.

Вирішили:

Вивчити нормативні документи щодо організованого закінчення 2016/2017 н.р. та проведення ДПА та ЗНО. ( до кінця березня 2017 р.).

5.По – п’ятому питанню слухали директора школи Закордонець О.П. про проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів закладу.

Вирішили:

На педраді у серпні вирішили не проводити навчальні екскурсії та навчальної практики для учнів у 2016- 2017 н.р.

6.По – шостому питанню слухали психолога школи Красовську І.С. про огляд новинок психолого-педагогічної літератури.

Вирішили:

Постійно знайомитися з новинками психолого-педагогічної літератури( постійно).

7.По – сьмому питанню слухали Кузнєцову Н.В. про організація підготовки до проведення педагогічного консиліуму «Інноваційні технології та результативність їх впровадження.»

Вирішили:

У наступному навчальному році звітувати про інноваційні технології та результативність їх впровадження.

Голова ради Н. Кузнєцова

Секретар Л. Сарданова

Кiлькiсть переглядiв: 1688

Коментарi