Методична рада Казавчинської філії КЗ "Хащуватський ліцей"

Голова ради - заступник завідувача філії з НВР Кузнєцова НВ.

Методичний кабінет :

- Створює умови для самостійної індивідуальної роботи педагогічних працівників школи шляхом забезпечення їх необхідною науково – методичною літературою;

- Організовує консультації з питань психології, педагогіки, фахової підготовки, методики викладання предметів;

- Займається організацією та періодично проводить виставки методичної літератури, забезпечує працівників необхідною інформацією;

- Бере участь в організації та проведенні педагогічних заходів , педагогічних читань, виставок, творчих звітів, науково – практичних семінарів, конференцій;

- Організовує наставництво, стажування молодих вчителів;

- Сприяє участі педагогічних працівників у науково – методичній та експериментальній роботі;

- Сприяє впровадженню в практику вчителів досягнення сучасної науки та освітніх технологій

- Здійснює оцінювання фахового рівня вчителів;

- Бере участь в атестації вчителів;

- Здійснює координацію діяльності з рай методкабінетом.

Завдання шкільного

методичного кабінету

- Підвищувати рівень майстерності вчителів , мотивації вчителів та учнів до самоосвіти, самоаналізу, самоконтролю, самовдосконалення;

- Забезпечувати випереджувальне науково – методичне інформування членів педагогічного колективу та учнів;

- Проводити аналіз професійних знань, умінь вчителів, у зв’язку із змінами у завданні та змісті освіти в Україні;

- Координувати колективні форми і методи роботи та самоаналізу з метою підвищення педагогічної майстерності вчителів;

- Розробляти систему заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу вчителів, впровадження досягнень передового педагогічного досвіду, інновацій та забезпечити їх практичну реалізацію.

Основні функції методичного

кабінету

- Участь в атестації вчителів;

- Впровадження вчителів;

- Координація діяльності роботою з рай методичним кабінетом;

- Консультування вчителів;

- Науково – методичне інформування вчителів;

- Вивчення і аналіз практичної освіти;

- Вивчення професійного рівня вчителів і творчих здібностей учнів;

- Стажування молодих вчителів;

- Масові заходи з вчителями та учнями.

Склад методичної ради

Казавчинської філії КЗ "Хащуватський ліцей"

Кузнєцова Н.В. – голова ради , заступник директора з НВР

Сарданова Л.М. – секретар ради , педагог - організатор школи.

Думанська С.П. – член ради, голова спільноти вчителів гуманітарного циклу.

Мацібора А.І. – член ради , голова спільноти природничо – математичного циклу

Безносюк А.М. – член ради , голова спільноти вчителів початкових класів.

Лукіянчук В.А. – член ради , голова спільноти класних керівників.

Шкрабак Т.М. – член ради , бібліотекар школи.

Науково-методична проблема школи:

« Особистісно орієнтоване навчання та виховання як ефективний засіб гуманізації школи»

Основні завдання методичної ради на 2021/2022 н. р. :

 • Забезпечити впровадження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти.
 • Створити належні умови для адаптації до навчання в основній школі учням 5-го класу.
 • Продовжувати вивчати та застосовувати активні форми і методи навчання .
 • Створити умови для особистісно орієнтованої системи неперервної освіти, метою якої є надання педагогам широких можливостей для оновлення, поглиблення, удосконалення професійної компетентності.
 • Створити систему науково-методичного супроводу педагогічних інновацій.
 • Забезпечувати психолого-педагогічні умови для формування компетентної особистості.
 • Забезпечити якісну підготовку та проведення ДПА.
 • Забезпечити умови для індивідуального розвитку учнів, стимулювати їх інтелектуальну та соціальну активність, мотивувати їх навчальну діяльність.
 • Забезпечити зростання фахової підготовки вчителів, вивчення та запровадження передового педагогічного досвіду, опанування педагогами інноваційних методик навчання та виховання.
 • Продовжувати впроваджувати новітні технології навчання, долучаючи учнів до джерел інформації через мережу Інтернет.
 • Чітко спланувати роботу з обдарованими дітьми.
 • Працювати над підвищенням рівня якості знань учнів.
 • Підвищувати якість підготовки учнів до олімпіад з математики, інформатики, фізики ,історії географії, хімії.
 • Активніше залучати учнів до участі в інтелектуальних конкурсах.
 • Продумувати науково-теоретичні питання для обговорення на засіданнях стосовно реалізації науково-методичних проблем.
 • Активізувати роботу щодо залучення учнів і педагогів до проведення науково-дослідницької роботи, удосконалення навичок дослідницької роботи.

1. Організаційні заходи:

1.1. Здійснювати загальне керівництво методичною роботою (розгляд планів, програм, проектів усіх підрозділів методичної роботи, їх затвердження).

1.2. Координувати діяльність методичних підрозділів школи.

1.3. Сприяти пошуку та використанню в навчально-виховному процесі сучасних форм, методів і прийомів навчання й виховання.

1.4. Проводити інструктування та консультування педагогів з питань виконання нормативно-правових документів, організації навчально-виховного процесу, інноваційної діяльності, дослідницької роботи, професійного вдосконалення.

1.5.Організовувати самоосвітню роботу педагогів.

1.6. Стимулювати ініціативу педагогічного колективу до науково-дослідної та іншої творчої діяльності, спрямованої на вдосконалення, оновлення й розвиток навчально-виховного процесу в закладі та роботі педагога.

1.7. Здійснювати контроль за процесом та результатами досліджень, проектів, здійснюваних у філії

1.8. Здійснювати вивчення, узагальнення та поширення перспективного досвіду педагогів закладу, впровадження його у практику роботи педколективу.

1.9.Створювати умови для використання в роботі педагогів діагностичних методик і моніторингових програм з прогнозування, узагальнення та оцінки результатів педагогічної діяльності.

2. Робота над проблемним питанням:

2.1.Продовжити роботу з реалізації методичної проблеми філії «Особистісно орієнтоване навчання та виховання як ефективний засіб гуманізації школи»

2.2.Дібрати та систематизувати теоретичний та практичний матеріал для проведення педагогічних рад.

2.3. Провести декаду педагогічної майстерності на тему «Шляхи впровадження особистісно-орієнтованих технологій у навчально-виховний процес».

2.4.Організувати роботу методичних об’єднань з практичного втілення проблемної теми .

2.5.Аналіз роботи педагогічного колективу над проблемною методичною темою провести у формі науково-практичної конференції.

3.Провести індивідуальні та групові консультації:

 • Про ведення класних журналів та у 1-9 класах
 • Про ведення класних щоденників
 • Про дотримання техніки безпеки всіма учасниками НВП
 • Про підготовку учнів до участі у конкурсі-захисті наукових робіт
 • Про підготовку та проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
 • Консультації з учителями, що атестуються. Складання планів атестації
 • Роль класного керівника в згуртуванні учнівського колективу. Індивідуальна робота з учнями
 • Складання психолого-педагогічної характеристики
 • Виписка документів про освіту

4. Робота по вивченню, узагальненню та поширенню передового педагогічного досвіду

4.1. На методичних оперативках інформувати педагогів про досягнення психолого-педагогічної науки, кращий педагогічний досвід педагогічних працівників закладу, району, області, країни.

4.2.Знайомити вчителів з матеріалами передового педагогічного досвіду, розміщених в педагогічних та методичних виданнях (2 рази на семестр).

4.3.Вивчити та узагальнити досвіди роботи вчителів.

4.4. Поповнювати картотеку ППД закладу, методичної літератури (педагогічні та фахові газети, журнали, література навчальних кабінетів);

4.5.Провести творчий звіт учителів, що атестуються «Перлини педагогічної майстерності».

4.6.Стимулювати вчителів до презентації власних методичних та фахових розробок, рекомендацій, авторських програм.

План засідань методичної ради

Казавчинська філія КЗ "Хащуватський ліцей"

І засідання (вересень)

1. Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. Організація методичної роботи педколективу на новий навчальний рік. Обговорення і затвердження планів роботи ШМО на новий навчальний рік ( заступник )

2. Розподіл обов’язків між членами методичної ради. ( заступник)

3. Вивчення нормативних документів щодо організації навчально-освітнього процесу у новому навчальному році ( члени методичної ради)

4. Підготовка учнів до участі в І та ІІ етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін (складання плану підготовки), контингент обдарованих дітей. (заступник)

5. Організація роботи Школи молодого вчителя. ( заступник)

6. Про єдині вимоги усного та писемного мовлення. (Закордонець О.П.)

7. Організація проведення предметних тижнів (термін проведення).

( Сарданова Л.М)

8. Про організацію роботи над науково – методичною проблемою школи.

ІІ засідання (жовтень)

1. Робота з обдарованими дітьми. Звіт учителів про науково-дослідницьку роботу. ( Кузнєцова Н.В.)

2. Виконання Інструкції з ведення ділової документації в закладі, єдиний орфографічний режим. (Закордонець О.П. )

3. Про участь педагогів у районному та Всеукраїнських конкурсах, інтернет конференціях та ін. ( Члени ради)

4. Про хід атестації, курсова перепідготовка вчителів. ( Кузнєцова Н.В.)

5. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури. ( Психолог школи)

ІІІ засідання (листопад)

1. Аналіз стану відвідування та взаємовідвідування уроків, внесення необхідних корективів у цю роботу. ( Кузнєцова Н.В.)

2. Стан ведення шкільної документації. (Кузнєцова Н.В.)

4. Підготовка до проведення педради на тему "Фахова компетентність учителя як важлива умова при впровадженні нових Державних стандартів освіти у закладі". ( Закордонець О.П.)

3. Про реалізацію наставницьких планів з молодими спеціалістами.

5. Огляд новинок психолого-педагогічної літератури. ( Психолог школи)

ІV засідання (січень)

1. Виконання планів ШМО за І семестр, стан методичної роботи (Кузнєцова Н.В., керівники ШМО) ( Закордонець О.П.)

2. Стан курсової перепідготовки педагогічних кадрів за 2021 рік. (Кузнєцова Н.В.)

3. Аналіз участі учнів у ІІ етапі олімпіад з базових дисциплін, конкурсах, творчих робіт МАН. (Кузнєцова Н.В.)

4. Моніторинг навчальних досягнень учнів за І семестр, виконання навчальних програм за І семестр. ( Закордонець О.П.)

5. Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів. (Кузнєцова Н.В.)

6. Організація та проведення огляду конкурсу «Панорама творчих уроків». (Кузнєцова Н.В.)

7. Огляд новинок психолого-педагогічної літератури, підписка методичної літератури. . ( Психолог школи)

V засідання (березень)

1. Організація та проведення Тижня молодого педагога, стан роботи з молодими вчителями, (Кузнєцова Н.В.)

2. Узагальнення матеріалів щодо оцінювання системи і досвіду роботи педагогів, що атестуються. Стан самоосвіти вчителів. Організація та проведення тижня вивчення найкращого досвіду, накопиченого вчителями закладу. (Кузнєцова Н.В.)

3. Робота з обдарованими дітьми. Підсумки участі у предметних олімпіадах, конкурсах. ( Закордонець О.П.)

4. Вивчення нормативних документів щодо організованого закінчення 2020/2021 н.р. та проведення ДПА. (Кузнєцова Н.В.)

5. Проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів закладу.

( Закордонець О.П.)

6. Огляд новинок психолого-педагогічної літератури. ( Психолог школи)

7. Організація підготовки до проведення педагогічного консиліуму «Інноваційні технології та результативність їх впровадження. (Кузнєцова Н.В.)

VІ засідання (травень)

1. Експертна оцінка методичної роботи закладу за 2021/2022 н.р., шляхи реалізації педагогічної теми, планування методичної роботи на 2022/2023 н.р. Обмін документами та пропозиціями щодо складання плану роботи закладу та планування методичної роботи на наступний навчальний рік. ( Закордонець О.П.)

2. Стан виконання навчальних програм, моніторинг успішності за ІІ семестр, рік. ( Закордонець О.П.)

3. Підбиття підсумків підвищення кваліфікації педагогічних працівників за навчальний рік. ( Закордонець О.П.)

4. Результати адаптації учнів 1 і 5 класів до навчання. ( Психолог школи)

5. Обговорення робочого навчального плану на наступний рік (варіативна складова). (Кузнєцова Н.В.)

6. Аналіз проведення предметних тижнів. ( Сарданова Л.М.)

С Т Р У К Т У Р А

2021 / 2022 навчального року

Перший семестр

01 вересня 2021 року

31 грудня 2021 року

Осінні канікули

18 жовтня

31 жовтня

Зимові канікули

01 січня

09 січня

Другий семестр

10 січня 2021 року

07 червня 2021 року

Весняні канікули

29 березня

03 квітня

Тривалість уроків у перших класах - 35 хвилин,

у других - четвертих класах - 40 хвилин,

у п’ятих - дев’ятих класах - 45 хвилин.

Дата завершення навчальних занять та свято

Останнього дзвоника – 07 червня 2022 року.

Тижні знань

безпеки життєдіяльності

у 2021– 2022 навчальному році

1-й Тиждень на тему "Вивчаємо, знаємо, виконуємо"

(з 13 по 17 вересня 2021 року);

2-й Тиждень на тему "Добрий і злий сірничок"

(з 01 по 05 листопада 2021 року);

3-й Тиждень на тему "Здоров'я- запорука успіху!"

(з 24 по 28 січня 2022 року);

4-й Тиждень на тему "Обережно: небезпека!" (у рамках якого проводяться тренування з учасниками освітнього процесу щодо надзвичайних ситуацій та дій під час виникнення пожеж, День цивільного захисту у закладах загальної середньої освіти)

(з 25 по 39 квітня 2022 року);

5-й Тиждень на тему "Правила дорожнього руху- твої правила!"

(з 16 по 20 травня 2022 року)

Кiлькiсть переглядiв: 2593

Коментарi